Aanmelding en plaatsing

Beleid Limena bij inschrijving nieuwe kinderen

Het bestaansrecht van ons internaat is gebaseerd op de budgettaire mogelijkheden die de overheid ons biedt, de identiteit die ons verbindt, de pedagogische professie die we nastreven en de goodwill van ouders die hun kinderen aan ons internaat toevertrouwen.

Deze 4 pijlers zorgen ervoor dat we een prachtige instelling (met 2 gelijkwaardige locaties) op een goede manier in evenwicht kunnen houden. Deze zaak gaat over een van deze belangrijke pijlers onder ons werk: de goodwill van de ouders. Deze pijlers bestaat alleen als de andere ook stevig overeind blijven staan. Als er een van deze pijlers wordt veranderd moet een nieuw evenwicht worden gezocht.

Keuze vrijheid van ouders beschouwt Limena als een reëel recht. Het uitoefenen van dit recht is onderdeel van de goodwill. Dit recht wordtbeïnvloedt en begrensd door 2 van de 3 andere pijlers, namelijk, budgettaire mogelijkheden en pedagogische professie. Het fluctueren van het kinderaantal waarbij de locaties als communicerende vaten fungeren, kan optreden als gevolg van ultiem doorgevoerde keuzevrijheid, wat kan leiden tot ingrijpende gevolgen op financieel en pedagogisch gebied. Er wordt dan ingeleverd op financiële draagkracht omdat de beschikbare middelen gedeeltelijk wordt besteed aan uitbreiding van de huisvestingsmogelijkheden op de ene locatie en leegstand op de andere locatie. Het opbouwen van pedagogische professie vindt plaats in een stabiele omgeving en vast groepsleiding op vaste groepen, meerdere jaren achtereen. Met het sluiten van een groep treedt verlies van pedagogische professie op, met het openen van een nieuwe groep dient hierin weer flink te worden geïnvesteerd. Kortom: Het vergroten en verkleinen van het aantal groepen op een bepaalde locatie heeft nogal wat gevolgen op budgettair en pedagogisch gebied en kan niet alleen worden gebaseerd op de roep om keuzevrijheid van ouders, maar bakent deze juist af.

Daarom wordt jaarlijks voortaan op directieniveau vastgesteld tot welk aantal kinderen de betreffende locaties kunnen aangroeien (en eventueel uitbreiden) zonder dat dit tot ingrijpende budgettaire veranderingen op materieel en pedagogisch gebied leidt.

Protocol aanmelding:

Alle kinderen uit gezin verblijven op dezelfde locatie van Limena, hetzij op De Driemaster, hetzij op Eben- Haëzer. Elk kind dat al een broertje of zusje heeft komt dus in aanmerking voor plaatsing op dezelfde locatie. Nadat alle kinderen uit de bestaande gezinnen zijn geplaatst blijven er bij elke locatie plaatsen over. Deze plaatsen worden beschikbaar gesteld voor de nieuw aan te melden gezinnen.

Aanmelding van het 1e kind uit een gezin gebeurt via het secretariaat van Limena. In principe wordt de indeling gemaakt op basis van de datum van aanmelding. Eerdere aanmeldingen hebben voorrang op later aanmeldingen, ook bij de voorkeurkeuze van een bepaalde locatie.

Ouders kunnen hierop incidenteel een uitzondering aanvragen op basis van een aantal criteria en zo toch met voorrang worden geplaatst op een locatie naar keuze indien het aantal beschikbare kindplaatsen van die locatie dat toelaat. Indien de betreffende locatie geen kindplaatsen meer beschikbaar heeft wordt het kind (en later ook de andere kinderen uit dat gezin) uiteraard automatisch geplaatst (of een plaats aangeboden) op de andere locatie.

Mocht het betreffende gezin er prijs op stellen kunnen ze op de wachtlijst worden geplaatst voor de locatie waarop in eerste instantie hun keuze is gevallen. Met ingang van een volgend cursusjaar kan het gezin dan een plaats worden aangeboden op de locatie van hun eerste keuze. Er worden geen gezinnen overgeplaatst tijdens een schooljaar, wisseling is alleen mogelijk met ingang van het nieuwe cursusjaar.

Als alle kindplaatsen bezet zijn en er zijn nieuwe aanmeldingen, dan zal de directie van Limena met de betreffende ouders zoeken naar een passende oplossing. Indien het budgettair en pedagogisch verantwoord is, zal uitbreiding van het aantal groepen op een locatie worden nagestreefd. Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren, zal een doorverwijzing plaatsvinden. In principe zal de meest voor de hand liggende verwijzing plaatsvinden naar het internaat in Werkendam, gezien de verwante identiteit.

Krimpen aan den IJssel, september 2013

Criteria voor het overwegen van voorrangplaatsing: Ouders hebben zelf op een bepaald internaat gezeten en willen hun eigen kinderen daar ook graag plaatsen of opa en/of oma wonen in de betreffende plaats.


Download inschrijfformulier