Missie en visie

Missie

De missie van het internaat is de kinderen te huisvesten, te verzorgen, en op te voeden overeenkomstig de grondslag. De noodzaak om jongeren in een internaatssituatie op te voeden ligt in de leerplichtwet. Jongeren moeten onderwijs volgen en dat is bij een trekkende en varende groep ouders moeilijk te organiseren. Derhalve nemen de internaten deze taak op zich en huisvesten en verzorgen jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar, zodat deze regulier onderwijs kunnen volgen.

Opvoeden in een reformatorische context zien we als waardevolle basis voor jongeren. Voor een belangrijk deel is het internaat de basis waar jongeren leren zich te bewegen in een veranderende wereld en kennis nemen van Bijbelse noties. Voor Limena betekent dit dat we willen werken vanuit de kernwaarde: "Het beste na thuis".

Visie

Opvoeding is nodig vanwege de hulpeloosheid en de afhankelijkheid waarin het kind geboren wordt. Opvoeden betekent niet dat we zoveel mogelijk aan de natuurlijke ontwikkeling en zelfontplooiing overlaten. Als samenvatting van het opvoedingsdoel nemen wij 2 Timotheüs 3:17 "Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust".

De eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouders. Zij hebben bij de doop van hun kind beloofd de opvoeding te laten plaatsvinden onder het beslag van Gods Woord. Zij hebben ook beloofd hun kinderen "te doen en te helpen onderwijzen". Het internaat en ook de school nemen als hulpinstituut een gedeelte van de opvoedingstaak voor hun rekening. De opvoeding thuis, op het internaat en op school dienen in elkaars verlengde te liggen. Een goed overleg en een open discussie met de ouders is daarom belangrijk.

De kernwaarde: "het beste na thuis" wordt geconcretiseerd in een identiteitsnota die door directie en werknemers is opgesteld en vervolgens Limenabreed is gepresenteerd. Hieronder wordt schematisch weergegeven wat we fundamentele waarden vinden:

Waarde

Principe

Transparant

Wij stellen ons voor elkaar open.

Wij luisteren naar elkaar en verschaffen duidelijkheid.

Samenwerking

Wij werken samen aan het best mogelijke resultaat.

Wij zijn elkaar tot een hand en voet en benutten elkaars talenten.

Kindgericht

Wij stellen ons flexibel op en begrenzen (op maat).

Wij geven het kind een plaats waar het zich thuis voelt.

Leerbereid

Wij geven opbouwende feedback en kunnen omgaan met pijnlijke feedback.

Wij leren van onze fouten en successen en vertalen dit in concrete actie.

Verantwoordelijk

Wij zijn aanspreekbaar op onze verantwoordelijkheid.

Wij nemen verantwoordelijkheid voor het organisatieresultaat.

Limena streeft derhalve naar een cultuur die een meerwaarde vertegenwoordigt en waarbij ontwikkeling en kwaliteit in de breedste zin van het woord essentieel zijn. 

Het internaat heeft de taak de kinderen te leren met elkaar om te gaan zoals God het in Zijn Woord van ons vraagt en het kind te leren de gaven die het heeft te gebruiken tot eer van God en tot nut van de naaste.

In Titus 2:12 staat: "En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld ". Anders gezegd: maat houden in het persoonlijk leven, onze naaste geven wat hem toekomt en God dienen vanuit een vernieuwd innerlijk. We staan voor de taak de kinderen naar deze Bijbelse normen en waarden op te voeden, en hen voor te bereiden op het leven in een geseculariseerde maatschappij.

Belangrijke voorwaarde om jongeren toe te rusten voor de maatschappij is veiligheid. De veiligheid om zich te ontwikkelen op sociaal en fysiek terrein in een context die de jongeren herkennen vanuit hun thuis aan boord.

In methodiek en reglement wordt structuur gegeven aan het begrip veiligheid door concretisering van bovenstaande gedachte.